Aidan Joseph Scott và Wendy Lee từ New Zealand.
JA ITC 2015 (2 học sinh thắng giải khu vực của New Zealand, tổ chức bên Singapore)

“ITC là những trải nghiệm từ thực tế và giúp chúng em có thêm kiến thức về thực trạng thương mại thế giới.”
07:50:04   30/03/2016
  • Top