1. Hội đồng cố vấn của JA Vietnam:
 

 
2. Ban điều hành và cố vấn của JA Worldwide:

Gặp gỡ Ban điều hành và Cố vấn của JA Worldwide- những con người luôn tận tâm và nhiệt huyết giúp đỡ hơn 10 triệu doanh nhân trẻ trên khắp 100 quốc gia.
 
  • Top