JA Our Community
  

Tổng quan chương trình

JA Our Community giới thiệu cho học sinh sự kết hợp giữa tinh thần khởi nghiệp với các mục tiêu học tập ở cấp Tiểu học, bao gồm cách mọi người được hưởng lợi từ việc đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.

Sau khi tham gia chương trình, học sinh có thể:

 
  • Định nghĩa về cộng đồng.
  • Các ngành nghề đa dạng của mọi người trong cộng đồng và những kĩ năng quan trọng của mỗi công việc.
  • Hiểu tầm quan trọng của ngành kinh doanh và quản lý nhà nước trong cộng đồng.
  • Giải thích được thuế hỗ trợ hoạt động của chính quyền như thế nào
  • Nhận thức về quyền bầu cử của công dân.
  • Hiểu sự chuyển dịch dòng tiền trong nền kinh tế của cộng đồng.

Nội dung chương trình
 
Chủ đề
Nội dung
Chủ đề 1
Mọi người trong một cộng đồng làm việc cùng nhau
Chủ đề 2
Bánh Donuts ngọt
Chủ đề 3
Công việc kinh doanh và công việc chính phủ
Chủ đề 4
Hãy bầu chọn!
Chủ đề 5
Dòng tiền di chuyển trong cộng đồng

Các khái niệm và kỹ năng được sử dụng trong chương trình:

Khái niệm: Doanh nghiệp, Nghề nghiệp, Công dân, Tiền xu, Cộng đồng, Chính phủ, Sáng tạo, Việc làm, Sản xuất, Quá trình sản xuất, Sản phẩm lỗi, Sự cải tiến, Chính phủ, Hàng hóa và dịch vụ, Nhu cầu và mong muốn, Kĩ năng, Thuế, Bầu cử, Phiếu bầu
Kỹ năng: Sáng tạo, Tư duy phản biện, Hợp tác, Ra quyết định, Phát triển ý tưởng, Lựa chọn, Đọc bản đồ, Giải quyết vấn đề, Nhập vai, Nói và nghe, Làm việc nhóm.
  • Top