JA Ourselves
 

Tổng quan về Chương trình

JA Ourselves là chương trình dành cho học sinh tiểu học (từ 5-7 tuổi). Chương trình kết hợp giữa các mục tiêu học tập liên quan đến các khái niệm tài chính cá nhân và quyết định của con người khi đứng trước nhu cầu và mong muốn.

Sau khi tham gia chương trình, học sinh có thể:

 
  • Đưa ra các lựa chọn để hiểu về tài chính cá nhân
  • Giải thích sự khác biệt giữa nhu cầu và mong muốn
  • Hiểu được khái niệm của tiền, đặc biệt là kiếm tiền và tiết kiệm
  • Xác định tầm quan trọng của việc chi tiêu cho mục đích chính đáng

Nội dung chương trình 
 
Chủ đề
Nội dung
Chủ đề 1
Cái này hay cái đó? Hãy lựa chọn
Chủ đề 2
Tôi có cần cái tôi muốn hay không?
Chủ đề 3
Kiếm 1 đồng
Chủ đề 4
Tiết kiệm 1 đồng
Chủ đề 5
Chia sẻ 1 đồng

Các khái niệm  kỹ năng được sử dụng trong chương trình
   
Khái niệm: Lựa chọn, tiền, nhu cầu, mong muốn, kiếm tiền, hàng hóa, dịch vụ, tiết kiệm, ngân hang, tổ chức tín dụng, cho đi.
Kỹ năng: Đếm, ra quyết định, rút ra kết luận, hướng dẫn, vẽ đồ thị và diễn giải đồ thị, lắng nghe, kết hợp và phân loại, dự đoán, giải quyết vấn đề, đọc và viết, tự đánh giá, sắp xếp, làm việc theo nhóm, giao tiếp bằng ngôn ngữ, xây dựng từ vựng.

 
  • Top