JA Personal Finance
 

Tổng quan chương trình
                    

JA Personal Finance tập trung vào các vấn đề: Kiếm tiền, chi tiêu một cách khôn ngoan thông qua việc lập ngân sách, tiết kiệm và đầu tư, sử dụng tín dụng thận trọng và bảo vệ tài chính cá nhân.

Sau khi tham gia chương trình, học sinh có thể:

 
  • Nhận biết các yếu tố cơ bản của tài chính cá nhân: Thu nhập, tiết kiệm và đầu tư, lập ngân sách, tín dụng, quản lý rủi ro và chuyển giao.
  • Áp dụng các yếu tố cơ bản này vào kế hoạch tài chính cá nhân, cho phép các em đặt mục tiêu cụ thể cho nhu cầu tài chính và chất lượng cuộc sống mong muốn trong tương lai.
          
Nội dung chương trình 
                
Chủ đề
Nội dung
Chủ đề 1
Lên kế hoạch kiếm tiền
Chủ đề 2
Tiết kiệm cho cuộc sống
Chủ đề 3
Trò chơi lập ngân sách
Chủ đề 4
Lựa chọn tín dụng
Chủ đề 5
Người tiêu dùng hiểu biết
             
Các khái niệm và kỹ năng được sử dụng trong chương trình
             

JA Personal Finance sẽ củng cố hiểu biết của các em học sinh về những khái niệm và kĩ năng sau đây:
Khái niệm: Chi phí, Chi phí biến đổi, Chi phí cố định, Chi phí cơ hội, Đầu tư, Lãi suất, Ngân sách, Nợ, Quản lý rủi ro, Tài chính cá nhân, Thông báo dịch vụ công (PSA), Thu nhập, Tiết kiệm, Tín dụng
Kỹ năng: Giải thích vấn đề, Đưa ra sự lựa chọn, Tư duy phản biện, Lập kế hoạch, Quản lý ngân sách, Đưa ra quyết định, Tư duy logic, Kỹ năng tính toán, Kỹ năng hoạch định và làm việc nhóm.
  • Top